Projekt UNIFHY

V členských státech Evropské únie a jejich regionech existují různé kroky na cestě k dosažení klimatické neutrality některé z nich si stanovují ambicióznější cíle a termíny jejich dosažení, zatímco jiné se splněním stanovených průběžných cílů zaostávají.

Projekt “UNIFHY – Unifying policies to support the uptake of green hydrogen to decarbonize Europe” “UNIFHY- Sjednocení politik na podporu zavádění zeleného vodíku k dekarbonizaci Evropy” (https://www.interregeurope.eu/unifhy) si klade za cíl analyzovat politiky, poskytovat informace tvůrcům politik a sdílení dobrých praktik v šesti spolupracujících regionech, tj. Aallborg (Dánsko), region Jižního Švédska (Švédsko), Moravskoslezský kraj (Česká republika), Lubelskie kraj (Polsko), jihovýchodní region Irska ( Irsko), Extremadura (Španělsko).

Celkový rozpočet projektu je 1 395 028 EUR.

Termín realizace projektu je 1. 4 2024 – 30. 6. 2028.

Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s. je  “partnerem” projektu s Moravskoslezským krajem a v projektu zastává pozici odborného garanta, aktivně podporujícího rozvoj unikátního ekosystému „vodíkového údolí“ Moravskoslezského kraje. Úkolem Klastru je odborně řídit a koordinovat celý proces přípravy a implementace nástroje vybrané politiky MSK – tedy především Strategie rozvoje vodíkových technologií”.

V rámci realizace projetku se předpokládá také zapojení stakeholderů především členů MSVK, a to formou sdílení dopré praxe odborného know-how, a to na evropské úrovni.

 

Projekt “UNIFHY – Unifying policies to support the uptake of green hydrogen to decarbonize Europe”, registratční číslo projektu 02C0503 je spolufinancován z Programu Interreg EUROPE, osy 2 – Zelenější Evropa, specifický cíl – obnovitelná energie.