Stanovy spolku

Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z.s. 

1. NÁZEV SPOLKU

1.1 Název Spolku je: Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s.
1.2 Název Spolku v anglickém jazyce: Moravian-Silesian Hydrogen Cluster, z. s.
1.3 Zkratka Spolku: MSVK (MSHC v anglickém jazyce)

2. SÍDLO SPOLKU

2.1 Sídlem Spolku je: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, 28. října 2771/117, 702 18, Česká republika

3. ÚČEL SPOLKU, JEHO CÍLE A ČINNOSTI

3.1 Cílem a účelem spolku je:

(i) prosazování prospěšných cílů plynoucích z užití vodíkových technologií jak v běžném občanském životě, tak i v průmyslových procesech a v oborech s vysokou přidanou hodnotou;
(ii) aktivní podpora rozvoje ekosystému konceptu Vodíkového údolí a jeho uplatnění v rámci hospodářského přechodu Moravskoslezského kraje a České republiky s důrazem na tvorbu a realizaci Síťového řešení pro rozvoj vodíkových technologií v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace;
(iii) budování partnerství a navazování spolupráce se subjekty působícími v oblasti vodíkových technologií s cílem efektivně využít tyto nové technologie v rámci trvale udržitelného rozvoje Moravskoslezského kraje.

3.2 Hlavní činností Spolku je:

(i) vytváření ekonomické základny pro plnění účelu spolku a sdružování investičních i neinvestičních prostředků pro zajištění účasti členů Spolku v projektech se spolufinancováním z národních, evropských i mezinárodních dotačních rámců;
(ii) záštita a sjednocování komunikace tématu rozvoje vodíkových technologií a konceptu Vodíkového údolí;
(iii) odborná konzultační činnost v oblasti vodíkových technologií pro členy Spolku i externí subjekty;
(iv) obhajování zájmů Spolku, formulace společných stanovisek, společné vystupování vůči orgánům veřejné moci, připomínkování právních předpisů a připravovaných legislativních aktů v oblasti integrace vodíkových technologií do energetiky, dopravy a průmyslu;
(v) zajišťování krátkodobých dodávek vodíku a vodíkových technologií nebo zprostředkování jejich nákupu členům Spolku pro potřeby demonstrace prostředků vodíkové mobility, prostředků akumulace energie, podporu provozu nabíjecí infrastruktury elektromobility, lokálních energetických zdrojů elektrické energie nebo tepla na bázi vodíkových technologií;
(vi) zajištění, zabezpečení, příprava a koordinace projektů aplikací vodíkových technologií a nezbytných administrativních povolení potřebných pro jejich realizaci a pro případné provozování energetických zařízení na bázi vodíkových technologií nebo využívající vodík a další jeho formy (např. licence pro podnikání v energetických odvětvích);
(vii) realizace infrastrukturních projektů a vědecko-výzkumných projektů cílených především do oblasti využití vodíkových technologií, spolupráce vodíkových technologií s obnovitelnými zdroji energie a moderní energetiky nebo budování odborných profesních kapacit;
(viii) příprava edukačních programů, organizace školení, osvěta a šíření konceptu moderní energetiky a integrace vodíkových technologií do praxe;
(ix) vytváření a správa společenství pro využívání vodíkových technologií, bezemisní mobility, bez uhlíkové energetiky, obnovitelných zdrojů energie a podpora jejich mezisektorové spolupráce;
(x) správa kapitálové účasti členů Spolku v souvislosti s realizací společných projektů;
(xi) zajištění samotné realizace projektů a technologické základny.

3.3 Spolek je oprávněn provozovat k podpoře své hlavní činnosti vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která spočívá zejména v těchto oblastech:

(i) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
(ii) zprostředkování obchodu a služeb;
(iii) velkoobchod a maloobchod;
(iv) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
(v) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;
(vi) výroba strojů a zařízení;
(vii) testování, měření, analýzy a kontroly;
(viii) výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd;
(ix) příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce;
(x) projektování elektrických zařízení;
(xi) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;
(xii) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.

3.4 Spolek při naplňování svého poslání sleduje naplňování obecně prospěšných politik a regulatorních rámců národní i evropské úrovně a příslušných dotačních rámců určených k financování provozu Spolku a k realizaci podpory rozvoje vodíkových technologií, a to především v regionu Moravskoslezského kraje, ale i v rámci partnerských regionů v rámci uzavřených partnerství, sdružení nebo v rámci projektových konsorcií. K těmto politikám a regulatorním rámcům patří zejména:

(i) rámec finančního nástroje Fondu spravedlivé transformace, zejm. Operačního programu Spravedlivá transformace;
(ii) rámec a příslušné dotační programy „Modernizačního fondu“, „Inovačního fondu“, „Národního plánu obnovy“, aj.;
(iii) možnosti mezinárodní spolupráce nebo participace v rámci „Společného podniku pro palivové články a vodík 2“ FCHJU2, resp. nástupnické organizace „Clean Hydrogen Joint Undertaking“, jeho a zvláštních programů financování „Horizon Europe“ k cílené podpoře rozvoje vodíkových technologií;
(iv) směrnice „RED II“ a příslušných právních předpisů v oblasti energetiky.

3.5 Další formy činností dle odst. 3.3 a jejich konkretizaci může stanovit představenstvo Spolku.

4. ZAKLADATELÉ

4.1 Zakladatelé jsou alespoň tři osoby vedené společným zájmem vést Spolek jako samostatný a dobrovolný svazek členů, a to za účelem Spolku a v souladu s jeho cíli.

4.2 Zakladateli Spolku jsou:

(i) Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, 28. října 2771/117, 702 18;
(ii) Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO: 61989100, se sídlem Ostrava, Poruba, 17. listopadu 2172/15, 708 00;
(iii) Cylinders Holding, a.s., IČO: 01782924, se sídlem Ostrava, Vítkovice, Výstavní 81/97, 703 00.

4.3 Zakladatelé mají práva a povinnosti, které odpovídají druhu jejich členství dle odst. 5.2 těchto stanov.

5. ČLENSTVÍ VE SPOLKU

5.1 Členem Spolku mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, pokud splňují požadavky uvedené v těchto stanovách.

5.2 Ve Spolku existují tři (3) druhy členství:

(i) Hlavní zakladatel, kterým je Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, 28. října 2771/117, 702 18, (dále také jako „Hlavní zakladatel“);
(ii) Ostatní zakladatelé, kterými jsou ostatní zakladatelé uvedení v odst. 4.2 (ii) a odst. 4.2 (iii) těchto stanov (dále také jako „Ostatní zakladatelé“);
(iii) Členové, kterými jsou ostatní členové Spolku (dále také jako „Ostatní členové“).

5.3 Členství vyjmenovaná v předchozím odstavci se mohou lišit svými právy a povinnostmi, které daným členům ve Spolku přísluší, jejichž rozsah je stanoven těmito stanovami a nelze je jinak než změnou těchto stanov změnit, nevyplývá-li z občanského zákoníku jinak.

5.4 Členství ve Spolku, mimo osoby uvedené v odst. 4.2 těchto stanov, vzniká na základě písemné přihlášky zájemce doručené do sídla Spolku, o které rozhoduje představenstvo. Představenstvo je oprávněno rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí zájemce. Na členství ve Spolku neexistuje právní nárok, vyjma subjektů, které jsou signatáři Memoranda o spolupráci při realizaci záměru založení Vodíkového klastru Moravskoslezského kraje, kdy členství těmto subjektům vzniká bez dalšího podáním a doručením řádně vyplněné přihlášky. Přihláška musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

(i) jméno a příjmení/název/firma zájemce o členství s uvedením sídla a identifikačního čísla; v případě fyzické osoby – nepodnikatele jeho bydliště a datum narození;
(ii) bezvýhradný projev vůle zájemce stát se členem Spolku;
(iii) odůvodnění a prokázání splnění podmínek pro členství ve Spolku;
(iv) písemný souhlas se stanovami Spolku;
(v) v případě zájemce – právnické osoby uvedení svéprávné fyzické osoby starší 18 let oprávněné zastupovat zájemce ve všech činnostech souvisejících se Spolkem a členstvím v něm (dále také jako „Delegát“);
(vi) podpis zájemce nebo oprávněného zástupce.

5.5 Členství ve Spolku vzniká po splnění podmínek uvedených v těchto stanovách, na základě přihlášky, po uhrazení členského příspěvku stanoveného těmito stanovami nebo členskou schůzí, je-li s daným členstvím spojena povinnost členského příspěvku, a to ke dni, kdy je zájemci doručeno rozhodnutí představenstva Spolku o přijetí zájemce za člena Spolku a zároveň uhrazen členský příspěvek. Tímto okamžikem se zájemce stává členem Spolku a je vázán zněním stanov. Představenstvo Spolku je povinno zabývat se přihláškou nového zájemce o členství ve Spolku řádně doručenou Spolku v přiměřené lhůtě, nebrání-li mu v tom překážky. Představenstvo má právo odmítnout přihlášku, i když jsou podmínky členství dle těchto stanov splněny.

5.6 Aktuální seznam členů Spolku bude každému členovi Spolku zpřístupněn na základě žádosti adresované představenstvu Spolku. Takové právo má i bývalý člen Spolku, avšak pouze v rozsahu údajů týkajících se jeho osoby.

5.7 Členství ve Spolku zaniká:

(i) primárně na základě písemné dohody mezi Spolkem a členem Spolku, který již nemá zájem ve Spolku dále setrvat a podá písemnou žádost o vystoupení ze Spolku. Strany dohody vyvinou veškeré úsilí a snahu, aby dohoda o zániku členství člena Spolku vyhovovala oběma stranám, byla přijata v přiměřené lhůtě a bez zbytečných komplikací. V případě, že nedojde k dohodě mezi stranami do jednoho měsíce od podání žádosti o vystoupení ze Spolku, pak členství člena Spolku zaniká vždy ke dni 31. 1. nebo ke dni 30. 6. kalendářního roku, a to v závislosti na tom, které datum bude nejdříve následovat po uplynutí měsíční lhůty od podání žádosti o vystoupení ze Spolku;
(ii) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby;
(iii) vyloučením z důvodu porušení povinností člena Spolku uvedených v těchto stanovách nebo vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, pokud ani v přiměřené lhůtě po doručení výzvy ke zjednání nápravy závadný stav neodstranil či v porušování dále pokračuje nebo porušování opakuje. V takových případech zaniká členství na základě písemného oznámení rozhodnutí Spolku o ukončení členství ve Spolku s uvedením důvodu tohoto vyloučení, a to okamžikem doručení oznámení vyloučenému členovi Spolku. Předchozí výzva ke zjednání nápravy se nevyžaduje v případě, že porušení nelze napravit nebo došlo ke způsobení závažné újmy Spolku. Vyloučený člen Spolku nemá právo na vrácení zaplaceného členského příspěvku ani jeho poměrné části. Vyloučený člen Spolku má právo v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o vyloučení přezkoumala členská schůze. Takový návrh je nezbytné podat nejpozději do 15 dnů od doručení rozhodnutí představenstva o vyloučení, jinak právo na přezkoumání členskou schůzí zaniká.

5.8 Členství ve Spolku se váže vždy na osobu člena Spolku a nepřechází na právní nástupce.

5.9 Člena Spolku právnickou osobu zastupuje při výkonu práv a povinností člena Spolku Delegát. Delegát je také oprávněn člena Spolku zastupovat při veškerých jednáních v rámci orgánů Spolku včetně účasti, hlasování a rozhodování.

5.10 Členové Spolku neručí za jeho dluhy.

6. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU

6.1 Členové Spolku mají zejména tato práva:

(i) účastnit se v mezích těchto stanov na činnostech Spolku, volit své zástupce do orgánů Spolku, pokud to umožňují stanovy;
(ii) účastnit se členské schůze Spolku a vykonávat hlasovací práva;
(iii) požadovat informace o činnosti Spolku a jeho hospodaření;
(iv) dostat vysvětlení k záležitostem spadajícím do působnosti představenstva Spolku;
(v) navrhovat a podávat podněty k uskutečnění konkrétních činností Spolku, které svým obsahem a účelem směřují k naplňování cílů Spolku a obdržet odpověď na navrhované podněty v přiměřené době;
(vi) nahlížet do účetních dokladů a být informován o správě majetku Spolku.

6.2 Členové Spolku mají zejména tyto povinnosti:

(i) dodržovat stanovy Spolku, vnitřní předpisy Spolku a rozhodnutí orgánů Spolku;
(ii) zajistit řádný výkon funkce svých zástupců zvolených či ustanovených do funkcí v orgánech Spolku;
(iii) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát na jeho dobrou pověst;
(iv) platit příspěvek Hlavního zakladatele a řádný členský příspěvek, pokud jim tato povinnost vyplývá z těchto stanov.

6.3 Zvláštní práva nebo povinnosti pro jednotlivé druhy členství ve Spolku mohou upravit tyto stanovy.

6.4 Omezit nebo rozšířit práva a povinnosti Hlavního zakladatele lze jen na základě rozhodnutí členské schůze Spolku, které bude přijato Hlavním zakladatelem a alespoň 50% většinou Ostatních zakladatelů a alespoň 50% většinou Ostatních členů.

7. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

7.1 Rozlišují se 3 druhy členských příspěvků:

(i) příspěvek Hlavního zakladatele;
(ii) řádný členský příspěvek;
(iii) mimořádný členský příspěvek.

7.2 Příspěvek Hlavního zakladatele je hrazen pouze Moravskoslezským krajem za každý kalendářní rok vždy nejpozději k 31. lednu daného roku. Příspěvek podle písmene (i) bude uhrazen do 30 dnů od vzniku spolku. Jeho výše činí:

(i) za období od vzniku spolku do konce roku 2022 částku 1.000.000 Kč (slovy: Jeden milion korun českých);
(ii) od roku 2023 částku 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých).

7.3 Řádný členský příspěvek hradí za každý kalendářní rok každý člen Spolku, vyjma Hlavního zakladatele. Výši řádného členského příspěvku, splatnost a způsob jeho úhrady, případně další související podmínky, stanoví členská schůze.

7.4 Mimořádný členský příspěvek je dobrovolný, může být hrazen kterýmkoliv členem Spolku. Přijetí mimořádného členského příspěvku Spolkem je podmíněno souhlasem představenstva.

8. ORGÁNY SPOLKU

8.1. Orgány Spolku jsou:

(i) představenstvo;
(ii) členská schůze;
(iii) dozorčí rada.

9. PŘEDSTAVENSTVO SPOLKU

9.1 Představenstvo Spolku je výkonným a statutárním orgánem Spolku, jenž řídí a organizuje činnost Spolku. Představenstvo je tvořeno pěti (5) členy. Funkční období členů představenstva je pětileté.

9.2 Hlavní zakladatel má právo přímo jmenovat dva členy představenstva. Tyto členy může Hlavní zakladatel také kdykoliv odvolat. Ostatní zakladatelé mají právo jmenovat dva členy představenstva. Ostatní zakladatelé mohou členy představenstva, které jmenovali, kdykoliv odvolat. Zbývajícího člena představenstva volí členská schůze.

9.3 Funkce člena představenstva končí také jeho odvoláním orgánem nebo osobou, která jej jmenovala (zvolila) nebo odstoupením z funkce.

9.4 Každý člen představenstva má při hlasování 1 hlas.

9.5 Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, plně svéprávná, která dovršila 18 let.

9.6 Představenstvo je usnášeníschopné v přítomnosti alespoň 3 svých členů. Není-li člen představenstva osobně na jednání usnášeníschopného představenstva přítomen, je oprávněn zaslat stanovisko. Stanovisko nepřítomného člena musí být přiloženo k zápisu z jednání představenstva.

9.7 Jednání představenstva může probíhat také elektronicky prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo per rollam.

9.8 Způsob jednání a další související podmínky stanoví předseda představenstva.

9.9 Představenstvo volí ze svých členů jmenovaných Hlavním zakladatelem předsedu. Představenstvo dále volí ze svých členů jednoho místopředsedu. Předseda i místopředseda představenstva jsou ze své činnosti odpovědní představenstvu.

9.10 Jménem Spolku jedná navenek a zastupuje ho předseda představenstva. Podepisování za Spolek se děje tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva jedná jménem Spolku navenek a zastupuje jej místopředseda Spolku spolu s dalším členem představenstva.

9.11 Představenstvo se schází dle potřeby nejméně čtyřikrát ročně. Představenstvo svolává a řídí předseda dle aktuální potřeby, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda Spolku.

9.12 Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Spolku, pokud nejsou stanovami svěřeny do působnosti členské schůze.

9.13 Předsedovi představenstva náleží rozhodování v běžných provozních záležitostech Spolku a personálních záležitostech, s výjimkou stanovení limitu přepočteného počtu zaměstnanců. V těchto záležitostech se nevyžaduje souhlas představenstva. Předseda představenstva vystupuje vůči zaměstnancům Spolku jako zaměstnavatel. Mzdy, resp. odměny za práci, je předseda představenstva povinen stanovovat v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s pokyny představenstva.

9.14 Představenstvo je oprávněno svěřit předsedovi představenstva rozhodování v záležitostech náležejících do působnosti představenstva s výjimkou následujících záležitostí, které musí vždy schválit představenstvo:

(i) nákup a prodej nemovitých věcí;
(ii) zatížení nemovitých věcí Spolku věcným právem třetí osoby (např. zástavní právo, služebnost);
(iii) uzavírání smluv s plněním hrazeným Spolkem převyšujícím částku 1.000.000 Kč;
(iv) uzavírání smluv s opakujícím se plněním v délce přesahující 12 měsíců (např. nájemní smlouvy, leasingové smlouvy).
9.15 Do působnosti představenstva patří zejména:
(i) otázky týkající se zásadní nebo dlouhodobé činnosti Spolku;
(ii) vydávat a schvalovat vnitřní předpisy Spolku;
(iii) volba a odvolání předsedy a místopředsedy představenstva;
(iv) vést seznam aktuálních členů Spolku, přičemž změny v seznamu členů provede do 1 měsíce od dne, kdy ke změně došlo;
(v) zajišťovat řádné vedení účetní evidence a sestavování účetních závěrek Spolku;
(vi) vyvíjet úsilí o získání finančních prostředků, sestavovat rozpočet a rozhodovat o finančním využití prostředků Spolku;
(vii) zabývat se hospodařením a správou majetku Spolku;
(viii) rozhodovat o organizační struktuře Spolku a limitu přepočteného počtu zaměstnanců, kterým se rozumí maximální počet zaměstnanců, které je Spolek oprávněn zaměstnávat;
(ix) rozhodovat o ostatních záležitostech, které nejsou v těchto stanovách svěřeny do působnosti jiného orgánu.

10. ČLENSKÁ SCHŮZE

10.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.

10.2 Členskou schůzi tvoří všichni členové Spolku, tedy Hlavní zakladatel, Ostatní zakladatelé a Ostatní členové.

10.3 Členskou schůzi svolává předseda představenstva alespoň jedenkrát ročně. Předseda představenstva svolá členskou schůzi z podnětu alespoň třetiny členů Spolku. Nesvolá-li předseda představenstva členskou schůzi do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat členskou schůzi na náklady Spolku sám.

10.4 Svolání členské schůze proběhne pozvánkou rozeslanou členům Spolku alespoň 14 dnů před plánovaným dnem konání jednání. Z pozvánky musí být zřejmý čas, místo a pořad jednání.

10.5 Kdo jednání členské schůze svolal, může jej i odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno.

10.6 Členská schůze je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni členové s nadpoloviční většinou hlasovacích práv, přičemž vždy musí být přítomen Hlavní zakladatel.

10.7 K přijetí rozhodnutí členské schůze je potřeba většina hlasů přítomných členů Spolku, pokud tyto stanovy neuvádějí jinak.

10.8 Při hlasování na členské schůzi má Hlavní zakladatel vždy 2/5 (dvě pětiny) hlasů všech přítomných členů Spolku. Ostatní zakladatelé mají dohromady 1/5 (jednu pětinu) všech hlasů přítomných členů Spolku a každému z nich náleží hlasovací právo k poměrné části tohoto podílu, přičemž podíly každého Ostatního zakladatele jsou vždy stejné. Ostatní členové mají dohromady zbývající 2/5 (dvě pětiny) hlasů přítomných členů Spolku, přičemž každému z těchto členů náleží hlasovací právo k poměrné části tohoto podílu, přičemž podíly každého Ostatního člena jsou vždy stejné. V případě, že Spolek nemá Ostatní členy, přirůstá 1/5 jejich hlasů hlavnímu zakladateli a 1/5 Ostatním zakladatelům.

10.9 Připouští se účast a hlasování na členské schůzi s využitím technických prostředků, a to prostřednictvím přímého dvou či více směrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvou či více směrnou komunikaci mezi členskou schůzí a členem Spolku v reálném čase (např. videokonference). Úmysl zúčastnit se členské schůze a hlasovat na takovéto členské schůzi s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos musí člen Spolku či jiná osoba oprávněná k účasti předem, nejpozději 1 týden před konáním členské schůze, oznámit představenstvu, které této osobě poté sdělí detaily o způsobu dálkového přenosu a případně přidělí jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat.

10.10 Na návrh představenstva uvedený v pozvánce na členskou schůzi se může členská schůze konat výlučně s využitím technických prostředků dle předchozího odstavce. Představenstvo i v tomto případě přidělí každému členovi Spolku jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat.

10.11 V případě konání členské schůze způsobem podle odst. 10.9 a 10.10 tohoto článku, může další podmínky pro rozhodování nebo hlasování určit představenstvo. Představenstvo zašle členům Spolku podmínky pro účast a hlasování s využitím technických prostředků, přičemž také zajišťuje veškerou organizační činnost spojenou s uvedeným způsobem jednání a veškeré povinnosti vztahující se k zabezpečení náležitostí konání členské schůze.

10.12 Připouští se rozhodování členské schůze per rollam. V takovém případě musí návrh rozhodnutí obsahovat: a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, b) lhůtu pro doručení vyjádření člena Spolku, která činí nejméně 5 a nejvíce 30 dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu, c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí.

10.13 Písemnosti za Spolek podepisuje a všem členům Spolku rozesílá předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva elektronickou poštou nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Obdobným způsobem zasílají členové Spolku předsedovi představenstva nebo pověřenému členovi představenstva vyjádření k navrhovanému usnesení. Nedoručí-li člen Spolku v poskytnuté lhůtě souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů Spolku. Hlasovací poměry jednotlivých členů Spolku uvedené v odst. 10.8 těchto stanov platí i pro případ hlasování per rollam. Výsledek rozhodování oznámí předseda představenstva vhodným způsobem. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena Spolku k návrhu nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

10.14 Ostatní záležitosti týkající se svolávání, organizace, hlasování a dalších souvisejících záležitostí nejvyššího orgánu Spolku výslovně neupravené v těchto stanovách, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

10.15 Do působnosti členské schůze náleží pouze taxativně vyjmenovaný okruh otázek uvedený v těchto stanovách.

10.16 Do působnosti členské schůze náleží:

(i) změna stanov;
(ii) přezkum rozhodnutí představenstva o vyloučení člena Spolku;
(iii) hodnocení činnosti představenstva;
(iv) volba a odvolání členů představenstva, není-li ve stanovách uvedeno jinak;
(v) rozhodování o uzavření smlouvy o výkonu funkce nebo jiných obdobných smluv s členy představenstva, v případě, že s nimi taková smlouva bude uzavírána;
(vi) rozhodování o výši odměny členů představenstva za výkon funkce a náhrady hotových výdajů (např. cestovné);
(vii) schvalování ročního rozpočtu Spolku a účetních uzávěrek Spolku;
(viii) projednávání plánů činností na následující období;
(ix) podávání podnětů a připomínek k návrhům Spolku;
(x) rozhodování o zrušení Spolku s likvidací, o dobrovolném rozpuštění Spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem či jiné přeměně.

11. DOZORČÍ RADA

11.1 Je voleným orgánem Spolku, který má 3 členy. Členy dozorčí rady volí členská schůze. Členy dozorčí rady mohou být i osoby, které nejsou členy Spolku. Délka funkčního období člena dozorčí rady je tři roky. Dozorčí rada se schází minimálně 4x ročně.

11.2 Funkce člena dozorčí rady končí také jeho odvoláním, jmenováním jiného člena do funkce nebo odstoupením z funkce člena dozorčí rady.

11.3 Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, plně svéprávná, která dovršila 18 let.

11.4 Členové dozorčí rady volí ze svých členů předsedu.

11.5 Dozorčí rada je schopna se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů a rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů. Při hlasování má každý člen dozorčí rady vždy jeden hlas. Při rozhodování dozorčí rady rozhoduje v případě rovnosti hlasů svým hlasem její předseda.

11.6 Jednání dozorčí rady může probíhat také elektronicky prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo per rollam. Způsob jednání a další související podmínky stanoví předseda dozorčí rady.

11.7 Předseda dozorčí rady má právo účasti na jednání představenstva.

11.8 Do působnosti dozorčí rady náleží:

(i) kontrola hospodaření a činnosti Spolku;
(ii) provádění kontroly vedení účtů, všech účetních dokladů;
(iii) dohlížení, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy;
(iv) úkoly, které dozorčí radě svěří představenstvo;
(v) vyjadřování k účetní závěrce, případně výroční zprávě a dalším důležitým dokumentům Spolku.

12. ZÁNIK A ZRUŠENÍ SPOLKU

12.1 Zánik a zrušení Spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy.